08:30  -  12:00 
สอน ป.โท วิทยาศาสตร์การกีฬา (SAR:สอน/เรียน (ตามตารางสอน))
09:00  -  12:00 
สอนวิทยาศาสตร์การกีฬา (SAR:สอน/เรียน (ตามตารางสอน))
   
  กิจกรรมภาควิชา(Undergraduate)

  การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย

  และความปลอดภัยในสถานพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ (HA) รุ่นที่ 12

  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม Centara อ.เมือง จ.ขอนแก่น

    

  เอกสารประกอบการประชุม

  -Clean Agent System Design

  -Patient Safety

  -RAH HA

  -RSI

  -SIMPLE & OCCUPATIONAL HEALTH

  -การจัดการน้ำทิ้งจากอาคาร

  -บรรยายอาชีวะเวช57

  -แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

  -แบบประเมินมาตรฐาน

  -โปรแกรมการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรสุขภาพที่สำคัญ

  -แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

  -มาตรฐานการตรวจสอบ

  -ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

  -ระบบการป้องกันอัคคีภัยในสถานพยาบาล

  -ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  -เส้นทางหนีไฟ

   

   
  สื่อการเรียนการสอน

  รายวิชา 374 421 COMMUNITY MEDICINE

   

  AND

   

  FAMILY MEDICINE III (ห้องเรียน 5AB)

   

  โรงพยาบาลขอนแก่น

  TEST:/%E1%BA%BA%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%C3%D2%C2%A7%D2%B9%C3%BE.%AA%D8%C1%AA%B9_%A1%C5%D8%E8%C1_.pdf แบบสรุปผลการประเมินรายงานรพ.ชุมชน_กลุ่ม_.pdf  
  TEST:/LGB-WS.pdf LGB-WS.pdf  
  TEST:/working-with-family-alcohol-abuse2557.pdf working-with-family-alcohol-abuse2557.pdf 
  TEST:/%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C32555.pdf การบริหาร2555.pdf   
  TEST:/%E0%C7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%C7%D4%A1%C4%B5%E3%CB%C1%E82555.pdf เวชศาสตร์วิกฤตใหม่2555.pdf 

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  TEST:/%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3%E1%BA%BA%CD%A7%A4%EC%C3%C7%C1%E3%B9PCU.pdf การบริการแบบองค์รวมในPCU.pdf

  TEST:/%A1%D2%C3%B7%D3%A7%D2%B9%A1%D1%BA%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C7%E0%B4%E7%A1-%C7%D1%C2%C3%D8%E8%B9-%E0%CA%D2%C7%B9%D1%B9%B7%EC.pdf การทำงานกับครอบครัวเด็ก-วัยรุ่น-เสาวนันท์.pdf   
  TEST:/%BB%B0%C1%B9%D4%E0%B7%C8%E1%B9%D0%B9%D3%C7%AA3.pdf ปฐมนิเทศแนะนำวช3.pdf   
  TEST:/%B5%D2%C3%D2%A7%CA%CD%B9%A1%CD%A7%B7%D5%E87.pdf  
  TEST:/%C3%D9%BB%C0%D2%BE%A1%CD%A77.pdf รูปภาพกอง7.pdf  

  TEST:/%A4%D9%E8%C1%D7%CD%A1%D2%C3%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%CA%CD%B9-374421.pdf คู่มือการเรียนการสอน-374421.pdf   
  TEST:/FM4%E0%C2%D5%E8%C2%C1%BA%E9%D2%B9-%C7%D4%CA%C3%D2-%B0%D2%B9%BE%D1%B2%B9%EC.pdf FM4เยี่ยมบ้าน-วิสรา-ฐานพัฒน์.pdf   
  TEST:/FM4-%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3%BB%B0%C1%C0%D9%C1%D4.pdf FM4-หลักประกันสุภาพและการบริการปฐมภูมิ.pdfอ.ฐานพัฒน์ 

  TEST:/FM4%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%C1%D7%CD%E1%BE%B7%C2%EC%E0%C7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C757%B0%D2%B9%BE%D1%B2%B9%EC.pdf FM4เครื่องมือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว57ฐานพัฒน์.pdf  

  TEST:/Alcohol-and-Substance-family-%CD.%BE%C3%CB%C1%BE%D4%C8%D4%C9%B0%EC.pdf Alcohol-and-Substance-family-อ.พรหมพิศิษฐ์.pdf   
  TEST:/compleme-Cm4-%CD%C1%C3.pdf compleme-Cm4-อมร.pdf   
  TEST:/palliative-care-%CD.%C7%C3%D4%CA%C3%D2.pdf palliative-care-อ.วริสรา.pdf   
  TEST:/work-related-physical-agents-%CD.%E0%B9%CA%D4%B9%D5.pdf work-related-physical-agents-อ.เนสินี.pdf  
  TEST:/%A1%D2%C3%B4%D9%E1%C5%CA%D8%A2%C0%D2%BE%B7%D1%E8%C7%E4%BB-%CD.%E0%CA%D2%C7%B9%D1%B9%B7%EC.pdf การดูแลสุขภาพทั่วไป-อ.เสาวนันท์.pdf   
  TEST:/%A1%D2%C3%B5%D4%B4%E0%CB%C5%E9%D2%E1%C5%D0%B5%D4%B4%CA%D2%C3%E0%CA%BE%B5%D4%B4-%CD.%BE%C3%CB%C1%BE%D4%C8%D4%C9%B0%EC.pdf การติดเหล้าและติดสารเสพติด-อ.พรหมพิศิษฐ์.pdf 
    
  TEST:/work-related-physical-agents-%CD.%E0%B9%CA%D4%B9%D5.pdf work-related-physical-agents-อ.เนสินี.pdf   
  TEST:/%C3%D0%BA%D2%B4%C7%D4%B7%C2%D2%E2%C3%A4%E0%CB%B5%D8%CD%D2%AA%D5%BE%E1%C5%D0%E0%A1%D5%E8%C2%C7%E0%B9%D7%E8%CD%A7%A8%D2%A1%A7%D2%B9-%CD.%E0%B9%CA%D4%B9%D5.pdf ระบาดวิทยาโรคเหตุอาชีพและเกี่ยวเนื่องจากงาน-อ.เนสินี.pdf  
  TEST:/%CD%D2%AA%D5%C7%CD%B9%D2%C1%D1%C2%E0%BA%D7%E9%CD%A7%B5%E9%B92557-%C8%D4%C3%D4%B9%B7%D4%BE%C2%EC.pdf อาชีวอนามัยเบื้องต้น2557-ศิรินทิพย์.pdf   
  TEST:/%E1%BE%B7%C2%EC%B7%D2%A7%E0%C5%D7%CD%A1-%CD.%CD%C1%C3.pdf แพทย์ทางเลือก-อ.อมร.pdf  

  TEST:/%C3%D0%BA%D2%B4%C7%D4%B7%C2%D2%E2%C3%A4%E4%C1%E8%B5%D4%B4%B5%E8%CD-%CD.%CD%C1%C3.pdf ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ-อ.อมร.pdf   
  TEST:/%BE%C4%B5%D4%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3-%CD.%CD%C1%C3%C3%D1%B5%B9%EC.pdf พฤติกรรมการสื่อสาร-อ.อมรรัตน์.pdf   
  TEST:/domestic-violence-%CD.%C7%C3%D4%CA%C3%D2.pdf domestic-violence-อ.วริสรา.pdf  
  TEST:/Introduction-of-Health-Piyathida.pdf Introduction-of-Health-Piyathida.pdf   
  TEST:/FM4-%E0%C7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C757%B0%D2%B9%BE%D1%B2%B9%EC.pdf FM4-เวชศาสตร์ครอบครัว57ฐานพัฒน์.pdf  
  TEST:/Health-Insurance.pdf Health-Insurance.pdf  

  โรงพยาบาลอุดรฯ

  TEST:/2WWF-adolescent.pdf 2WWF-adolescent.pdf  2.32 MB  08.04.2014 15:37 
  TEST:/chemical-bio.pdf chemical-bio.pdf  3.65 MB  08.04.2014 15:38 
  TEST:/Com-Skill.pdf Com-Skill.pdf  367.81 KB  08.04.2014 15:38 
  TEST:/Copy-of-Family-medicine-tools.pdf Copy-of-Family-medicine-tools.pdf  706.33 KB  08.04.2014 15:39 
  TEST:/Health-effect-of-shift-work.pdf Health-effect-of-shift-work.pdf  81.44 KB  08.04.2014 15:40 
  TEST:/Home-visit-edit.pdf Home-visit-edit.pdf  1.89 MB  08.04.2014 15:41 
  TEST:/New-L-Home-Care.pdf New-L-Home-Care.pdf  2.56 MB  08.04.2014 15:41 
  TEST:/New-L-PCU-FM2.pdf New-L-PCU-FM2.pdf  2.93 MB  08.04.2014 15:42 
  TEST:/OccMed-Eye%E1%BB%C5%BC%C5.pdf OccMed-Eyeแปลผล.pdf  560.29 KB  08.04.2014 15:42 
  TEST:/Palliative-care.pdf Palliative-care.pdf  103.93 KB  08.04.2014 15:43 
  TEST:/Palliative-Medicine-dec-2012.pdf Palliative-Medicine-dec-2012.pdf  543.29 KB  08.04.2014 15:43 
  TEST:/physical-agent.pdf physical-agent.pdf  2.37 MB  08.04.2014 15:44 

  TEST:/Work-Psychology.pdf Work-Psychology.pdf  323.44 KB  08.04.2014 15:44 
  TEST:/%A1%D2%C3%B4%D9%E1%C5%CA%D8%A2%C0%D2%BE%B7%D1%E8%C7%E4%BB.pdf การดูแลสุขภาพทั่วไป.pdf  468.71 KB  09.04.2014 15:37 
  TEST:/%A1%D2%C3%B5%C3%C7%A8%A1%D2%C3%E4%B4%E9%C2%D4%B9.pdf การตรวจการได้ยิน.pdf  1.75 MB  09.04.2014 15:37 
  TEST:/%A1%D2%C3%B5%C3%C7%A8%E1%C5%D0%A1%D2%C3%E1%BB%C5%BC%C5-spirometry.pdf การตรวจและการแปลผล-spirometry.pdf  1.51 MB  09.04.2014 15:38 
  TEST:/%A1%D2%C3%B7%D3%A7%D2%B9%A1%D1%BA%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C7%B7%D5%E8%C1%D5%BB%D1%AD%CB%D2%CA%D8%C3%D2%E1%C5%D0%CA%D2%C3%E0%CA%BE%B5%D4%B4.pdf การทำงานกับครอบครัวที่มีปัญหาสุราและสารเสพติด.pdf  2.14 MB  09.04.2014 15:38 
  TEST:/%A1%D2%C3%B7%D3%A7%D2%B9%A1%D1%BA%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C7%B7%D5%E8%C1%D5%BC%D9%E9%CA%D9%A7%CD%D2%C2%D8.pdf การทำงานกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ.pdf  490.42 KB  09.04.2014 15:39 
  TEST:/%A1%D2%C3%BA%C3%D4%A1%D2%C3%BB%B0%C1%C0%D8%C1%D4.pdf การบริการปฐมภุมิ.pdf  1.52 MB  09.04.2014 15:39 
  TEST:/%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E2%C3%A4%E0%C3%D7%E9%CD%C3%D1%A7.pdf การป้องกันโรคเรื้อรัง.pdf  517.44 KB  09.04.2014 15:40 
  TEST:/%B9%E2%C2%BA%D2%C5%CA%D2%B8%D2%C3%B3%D0%E1%C5%D0%BE%C3%BA-%CA%D8%A2%C0%D2%BE%E1%CB%E8%A7%AA%D2%B5%D4.pdf นโยบาลสาธารณะและพรบ-สุขภาพแห่งชาติ.pdf  827.25 KB  09.04.2014 15:41 
  TEST:/%E1%B9%C7%A4%D4%B4%E0%C7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%A4%C3%CD%BA%A4%C3%D1%C7.pdf แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว.pdf  11.33 MB  09.04.2014 15:41 
  TEST:/%BE%C4%B5%D4%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3.pdf พฤติกรรมการสื่อสาร.pdf  304.92 KB  09.04.2014 15:41 
  TEST:/%E1%BE%B7%C2%EC%E1%C5%D0%CA%D2%B8%D2%C3%B3%CA%D8%A2%E1%C5%D0%BA%D8%A4%A4%C5.pdf แพทย์และสาธารณสุขและบุคคล.pdf  436.09 KB  09.04.2014 15:42 
  TEST:/%E0%C7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CA%D4%E8%A7%E1%C7%B4%C5%E9%CD%C1.pdf เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม.pdf  5.02 MB  09.04.2014 15:43 
  TEST:/%CD%D2%A1%D2%C3%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%CB%C5%D1%A1%A1%D2%C3%B4%D9%E1%C5%C3%D1%A1%C9%D2%BC%D9%E9%BB%E8%C7%C2.pdf อาการวิทยาและหลักการดูแลรักษาผู้ป่วย.pdf  3.16 MB  09.04.2014 15:43 
  TEST:/%CD%D2%AA%D5%C7%CD%B9%D2%C1%D1%C2%E0%BA%D7%E9%CD%A7%B5%E9%B9.pdf อาชีวอนามัยเบื้องต้น.pdf  3.69 MB  09.04.2014 15:43 

   
  กิจกรรมภาควิชา(Service)
   

   

  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
  สถิติการเช้าชม ครั้ง
     วันนี้ 29
     สัปดาห์นี้ 243
     เดือนนี้ 1154
     ปีนี้ 8113
     นับแต่เริ่ม (พค.51) 76503